Армянонь кяль

Википедиесьста
Перейти к навигации Перейти к поиску

Армянонь кяль (հայերեն լեզու) — Индо-Явропонь кяльхнень эзда фкясь. Кяльсь конань эса корхнихть Армянонь ломатть. Масторонь кяльсь Армения Республикса Пандоналонь-Карабахонь кяль мархта. Тя кяльса корхнихть армянонь тъналга иля масторга. Армянонь кяльть сонць пяк кунардонь эсь лацонь сёрма - Армянонь алфавит.

Кялень содайхне арьсихть Армянонь кяльсь Индо-Явропонь кяльхнень тъналста явф башка тарадсь.

Ա ա Բբ Գգ Դ դ Եե Զ զ Էէ Ըը
Թթ Ժ ժ Իի Լլ Խ խ Ծծ Կկ Հհ
Ձձ Ղ ղ Ճ ճ Մմ Յյ Նն Շշ Ոո
Չչ Պպ Ջջ Ռռ Սս Վվ Տտ Րր
Ցց Ււ Փփ Քք Օօ Ֆֆ և ՈՒ Ու ու

Ушеширень кучфтемат[петнемс | витнемс-петнемс лисьмапрянзо]