Армянонь кяль

Википедиесьста
Перейти к навигации Перейти к поиску
Армянонь кяль
Armenian Language distribution map.png
Эсь прянь лемнема

հայերեն

Классификациясь
ностратические языки(d)
евроазиатские языки(d)
индоевропейские языки(d)
Армянонь кяль
Сёрмадома

армянское письмо[d]

Кялень кодт
ГОСТ 7.75–97

арм 055[1]

ISO 639-1

hy[2]

ISO 639-2

arm[2]hye[2]

ISO 639-3

hye[2]

Кяльсень Википедиесь
This box: view  talk  edit


Армянонь кяль (հայերեն լեզու) — Индо-Явропонь кяльхнень эзда фкясь. Кяльсь конань эса корхнихть Армянонь ломатть. Масторонь кяльсь Армения Республикса Пандоналонь-Карабахонь кяль мархта. Тя кяльса корхнихть армянонь тъналга иля масторга. Армянонь кяльть сонць пяк кунардонь эсь лацонь сёрма - Армянонь алфавит.

Кялень содайхне арьсихть Армянонь кяльсь Индо-Явропонь кяльхнень тъналста явф башка тарадсь.

Ա ա Բբ Գգ Դ դ Եե Զ զ Էէ Ըը
Թթ Ժ ժ Իի Լլ Խ խ Ծծ Կկ Հհ
Ձձ Ղ ղ Ճ ճ Մմ Յյ Նն Շշ Ոո
Չչ Պպ Ջջ Ռռ Սս Վվ Տտ Րր
Ցց Ււ Փփ Քք Օօ Ֆֆ և ՈՒ Ու ու

Ушеширень кучфтемат[петнемс | витнемс-петнемс лисьмапрянзо]

  1. http://gostexpert.ru/gost/getDoc/9105
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 https://op.europa.eu/web/eu-vocabularies/at-dataset/-/resource/dataset/language