Башка лопат

Юпадемс тязк: навигацие, вешендема

Латцема лувоматне

Лопатнень лувомасна

Сувамс / сёрматфтомс

Тиихне ди видексне

Мекольце полафнематне ди лувоматне

Медиа пачфтематне ди тонгоматне

Викинь дата ди кядьёнксне

Башка лопатнень умборондафтома

Пяк эрявикс лопат

Лопань кядьёнкст

Иля башка тевонь лопатне

Легенда

  • Кърдань башка лопат.
  • Кардаф башка лопат.